تحلیل رشد ترک در مُد دوم با استفاده از تکنیک وینر-هاف (یادداشت مهندسی)

نویسندگان

چکیده

چکیدهدر این تحقیق، رشد یک ترک نامحدود در مُد دوم در یک نیم صفحه الاستیک خطی مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از معادلات الاستودینامیک و تکنیک وینر- هاف، رابطه دقیق تنش جلوی ترک با توجه به سرعت رشد آن استخراج ‌شده است. با مقایسه جواب بدست آمده با پاسخ مُد اول می‌توان نتیجه گرفت که در مُد دوم تأثیر موج طولی در افزایش تنش نسبت به مُد اول کمتر است.