تحلیل فروریزش دینامیکی ستونهای جدارنازک با مقطع مربعی تحت ضربه محوری

نویسندگان

چکیده

  چکیده   در این مقاله، مدل­های ارائه شده قبلی برای تحلیل فرایند فرو ریزش ستون ها با مقطع مربعی تحت بار ضربه ای اصلاح گردیده است. برای این منظور، اتلاف انرژی ناشی از کوتاه شدگی اولیه دیواره­های مقطع و اثرات اینرسی لایه های چین خورده قبلی در نظر گرفته شده است. نیروی لهیدگی متوسط محاسبه شده با این روش همخوانی مناسبی با نتایج تجربی داشته و نسبت به مدل های تحلیلی قبلی نتایج بهتری را پیش بینی نموده است. بر اساس نتایج این مقاله مشخص شده که سرعت و جرم ضربه زننده که در مدل های تحلیلی قبلی برای محاسبه نیروی متوسط لهیدگی از آن صرفنظر شده، تأثیر بسزایی در نیروی فرو ریزش مقطع و میزان جذب انرژی آن دارد.