بررسی تأثیر توابع غنی‌ساز در روش اجزاء محدود توسعه یافته

نویسندگان

چکیده

چکیده در این تحقیق، به مطالعه روش اجزاء محدود توسعه یافته برای مدل‌سازی ترک های دوبعدی، به منظور بررسی تأثیر توابع نوک ترک در فرایند غنی‌سازی، پرداخته شده است. دو کد با قابلیت مدل‌سازی مسائل شکست صفحه‌ای با استفاده از المان مثلثی کرنش ثابت و المان چهاروجهی چهارگرهی آماده شده و با توجه به این المان‌ها طرح‌های ساده و جدیدی برای فرآیند غنی‌سازی پیشنهاد شده است. ضرایب شدت تنش برای چند مسئله شناخته شده با استفاده از روش‌های انتگرال J و انتگرال برهم‌کنش محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد که حذف توابع نوک ترک تأثیر چندانی  بر نتایج به دست‌ آمده در مسایل صفحه‌ای ندارد. همچنین، نشان داده شده که در مقایسه با روش انتگرال J، روش انتگرال برهم‌کنش جواب های قابل اعتمادتری ارائه می‌دهد.