بررسی تحلیلی اثر ثابت های زمانی سیال ویسکوالاستیک بر جریان در لوله های خمیده

نویسندگان

چکیده

  چکیده در این تحقیق، حل تحلیلی برای جریان سیال مرتبه دو در یک لوله خمیده ارائه شده است. در این راستا از روش حساب اختلالات برای تحلیل میدان جریان استفاده شده و برخلاف تحقیقات پیشین، جملات سری­های حساب اختلالات تا مرتبه دو محاسبه شده­اند. در ضمن، رابطه تحلیلی برای دبی جریان ارائه شده و سرعت محوری، جریان ­ های ثانویه و مولفه­های میدان تنش به شکل دقیقی محاسبه شده­اند. همچنین، براساس حل ارائه شده برای سیال مرتبه دو در تحقیق حاضر و نیز برای سیال فوق همرفتی ماکسول در تحقیقات پیشین، اثر دو ثابت زمانی رهایی از تغییر شکل و رهایی از تنش سیال ویسکوالاستیک بر جریان در لوله­های خمیده بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که افزایش زمان رهایی از تغییر شکل و زمان رهایی از تنش سیال ویسکوالاستیک به ترتیب به افزایش و کاهش دبی جریان منجر می ­ شود که این امر از جمله مهم­ترین نوآوری­های تحقیق حاضر می­باشد.