دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1389 (157) 
5. بررسی تحلیلی اثر ثابت های زمانی سیال ویسکوالاستیک بر جریان در لوله های خمیده

محمود نوروزی؛ محمد حسن کیهانی؛ محمدرضا حیرانی نوبری؛ امین احمدی جنیدی