ارتعاشات یک پانل ساندویچی با رویه های کامپوزیتی و هسته ی از جنس مواد هدفمند

نویسندگان

چکیده

  در تحقیق حاضر پانل ساندویچی مستطیلی شکل با رویه­های کامپوزیتی چند لایه و هسته از جنس مواد هدفمند که بر روی تکیه­گاه مفصلی قرار داده شده، از نظر ارتعاشات آزاد تحلیل شده و سپس ارتعاشات اجباری آن تحت اثر بارگذاری در رویه بالایی پانل در دو حوزه فرکانس و زمان مورد بررسی قرار گرفته است. برای استخراج معادلات حاکم بر مسأله، از روش انرژی و اصل هامیلتون استفاده شده است. برای بررسی ارتعاش آزاد از پاسخ­های فرض شده اولیه بر مبنای روش ناویر بهره گرفته شده و از حل عددی نیومارک جهت بررسی ارتعاشات اجباری پانل در حوزه زمان استفاده شده است. تأثیر تغییر پارامترهای هندسی و فیزیکی بر ارتعاشات اجباری پانل­های مختلف بررسی شده و در نهایت نتایج بدست آمده از تحلیل ارتعاشی پانل ساندویچی با کارهای قبلی مقایسه شده و درستی نتایج حاصل تأیید شده است.