دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1389 (159) 
2. پایش بلادرنگ داده های آزمون های کالیبراسیون تونل باد و تعمیم آن مبتنی بر شبکه عصبی رگرسیون عمومی (GRNN)

محمدرضا حسنی آهنگر؛ محمدرضا کنگاوری؛ فرهاد قدک؛ فرهاد قدک؛ محمدرضا سلطانی؛ محمدرضا سلطانی