بهینه‌سازی توان مصرفی و گشتاور مورد نیاز ربات موازی دلتا با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

چکیده

  در این مقاله، به بهینه‌سازی مسیر حرکت ربات موازی دلتا در جابه‌جایی بین دو نقطه در فضا پرداخته شده است. سینماتیک معکوس ربات به روش حل تحلیلی استخراج شده و سپس مدل‌سازی دینامیکی ربات دلتا با استفاده از دینامیک کین انجام گرفته است. همچنین با استفاده از معادلات به‌­دست آمده، توابع تغییر زوایای مفصلی عملگرهای ربات برای جابه‌جایی بین دو نقطه و با شرط بهینه‌سازی توان مصرفی و گشتاور مورد نیاز تعیین شده‌اند. تعیین پارامترهای بهینه این توابع، که ب ه ‌صورت منحنی‌های اسپیلاین می‌باشند، توسط الگوریتم ژنتیک انجام گرفته است. نتایج شبیه‌سازی، عملکرد مناسب الگوریتم بهینه‌سازی پیشنهاد شده برای بهبود عملکرد ربات به ‌ویژه در کاهش توان مصرفی در جاب ه ‌جایی بین دو نقطه را نشان می‌دهد. همچنین، مقایسه نتایج روابط دینامیکی تحلیلی حاصله با شبیه‌سازی عددی در نرم‌افزار ADAMS تطابق مطلوب مدل‌سازی دینامیکی را نشان می‌دهد.