حل تحلیلی ضربه غیرخطی الاستوپلاستیک گلوله کروی با یک ورق مستطیلی نسبتاً ضخیم

نویسنده

چکیده

  در این مقاله، به بررسی ضربه الاستوپلاستیک یک گلوله کروی فولادی با ورق دارای شرایط مرزی دولبه‌ موازی ساده و سایر لبه‌ها ترکیبی از شرایط مرزی ساده، گیردار و آزاد پرداخته می‌شود. روش به‌ کار گرفته شده در این تحقیق، بسط توابع ویژه می‌باشد که جهت به‌ دست آوردن توابع ویژه (شکل ‌مودهای ارتعاشی) و فرکانس‌های طبیعی از حل دقیق معادلات تعادل کوپل حاصل از تئوری مرتبه‌ اول برشی میندلین-ریزنر استفاده شده و بعد از یافتن فرکانس‌ها و شکل ‌مودها، ضربه الاستوپلاستیک روی ورق مورد مطالعه اعمال شده است. در این مطالعه، به بررسی و تحلیل عددی اثر پارامترهای مختلف، از جمله جنس و ضخامت ورق، شرایط مختلف مرزی، محل اعمال ضربه و ابعاد و سرعت اولیه گلوله را بر روی زمان برخورد، نیروی ضربه، میزان تقرب، تغییر شکل عرضی محل اعمال ضربه، شعاع دهانه الاستیک و پلاستیک و . . . در هر یک از مراحل سه‌گانه ضربه پرداخته می‌شود. جهت صحه‌گذاری نتایج این مقاله، مقایسه‌ای بین نتایج به­دست آمده و نتایج حاصل از تحلیل به کمک نرم‌افزار اجزاء محدود ANSYS و همچنین نتایج ارائه شده در مراجع معتبر صورت پذیرفته که تطابق بسیار خوبی نشان می ‌دهد .