تحلیل کمانش مکانیکی یک ورق دایروی FGM با لایه‌های پیزوالکتریک محرک-محرک بر اساس محل تار خنثی و با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه بالای صفحات

نویسندگان

چکیده

  در این مقاله، بار بحرانی کمانش مکانیکی برای یک ورق دایروی FGM با لایه ‌ های پیزو الکتریک محرک – محرک بر اساس محل تار خنثی و با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه بالای صفحات به ‌ دست آمده است. شرایط مرزی ورق هم گیردار و هم ساده است. در ابتدا، معادلات تعادل و پایداری با استفاده از معادلات اویلر استخراج شده و در ادامه با استفاده از تئوری غشایی نیروهای پیش ‌ کمانش محاسبه شده ‌ اند. سپس، بار بحرانی برای ورق مذکور به ‌ دست آمده و در نهایت نمودارها و جداول مربوط به نتایج حاصل ارائه و با نتایج تئوریک مقالات موجود مقایسه شده ‌ اند. نتایج نشان می ‌ دهد که برای ضخامت پیزو ثابت، بار بحرانی با افزایش نسبت a/h افزایش و با افزایش نسبت حجمی (n) کاهش می ‌یابد . همچنین، برای ضخامت FGM ثابت نیز با افزایش نسبت h/ph، بار بحرانی افزایش و با افزایش نسبت حجمی کاهش می ‌یابد .