مطالعه تجربی و عددی پارامترهای مؤثر بر شکل‌دهی موج ورودی در آزمایش میله فشاری هاپکینسون

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، با استفاده از شکل‌دهنده موج، اثر پارامترهای هندسی مختلف بر شکل موج ورودی و برقراری شرط نرخ کرنش ثابت در آزمایش میله فشاری هاپکینسون بررسی شده است. برای این منظور، شکل‌دهنده موج دیسکی از جنس مس با ضخامت‌ها و قطرهای مختلف استفاده شده است. با انجام آزمایش و شبیه‌سازی در نرم‌افزار LS-DYNA، اثر پارامترهای ضخامت و قطر شکل‌دهنده موج، سرعت میله ضربه‌زن و طول آن بر شکل موج ورودی بررسی و ابعاد مناسب شکل‌دهنده موج برای نمونه‌های ترد و سخت‌شونده مشخص شده است. همچنین، آزمایش میله فشاری هاپکینسون برای نمونه‌های چدنی GGG-60 با شکل‌دهنده موج با ابعاد مختلف و بدون آن انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که تغییرات نرخ کرنش در نمونه چدنی با استفاده از شکل‌دهنده موج با ابعاد مناسب تا چند برابر کاهش یافته که این امر بر اعتبار نتایج آزمایش میله فشاری هاپکینسون می‌افزاید.