بررسی پارامترهای مؤثر بر نیروی کمانش دهنه استوانه‌ای FML با استفاده از تئوری FSDT

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، با استفاده از روش تئوری تغییر شکل برشی درجه اول(FSDT)  و با توجه به حل عددی ردی (Reddy)، به بررسی کمانش پوسته‌های استوانه‌ای از جنس  FMLپرداخته شده است. با توجه به گستردگی کاربرد FML و گسترش موارد استفاده از آن، دهنه استوانه‌ای از نوع گلر(GLARE)، تحت بار محوری با تکیه‌گاه‌های ساده در نظر گرفته شده و اثر پارامترهای مختلف FML، از جمله کسر حجمی فلز MVF))، زاویه الیاف، لایه‌چینی‌های متفاوت و ابعاد هندسی روی نیرو و مدهای کمانش بررسی شده و بر روی نتایج به‌دست آمده بحث شده است. با کاهش تعداد لایه فلز در MVF ثابت افزایش نیروی کمانش را موجب می‌شود. نتایج حاصل از این تحلیل به خوبی با نتایج سایر مراجع ذکر شده مطابقت دارد.