ارائه یک مدل مرتبه بالای توابع آیرودینامیکی یک هواپیما به‌‌کمک تبدیل موجک

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مدل مرتبه بالای سری تیلور توابع آیرودینامیک و مدل برگرفته از توابع موجک برای تابع آیرودینامیک یک هواپیمای خاص، در مقایسه با مدل متعارف ضرایب و مشتقات آیرودینامیکی، معرفی شده است. در این راستا، مدل‌های متعددی از تابع آیرودینامیک بر پایه انواع موجک‌های مادر ساخته و ارزیابی شده اند. نتایج شناسایی نشان می‌دهند که هر دو روش مدل‌سازی به‌کمک توابع ساختاری موجک و مرتبه بالای آیرودینامیک قادر به شناسایی رفتار هواپیما با دقت و کارآیی بسیار بالاتری نسبت به روش‌های متعارف هستند و استفاده از مدل ساختاری برگرفته از توابع موجک مناسب‌ترین رویکرد برای شناسایی و شبیه‌سازی رفتار هواپیما است.