دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1390 (161) 
3. بررسی پایداری مرز یک ابرکاواک در اثر تحریک دینامیکی

نوروزمحمد نوری؛ سید امین حسینی؛ مهدی مقیمی


5. بررسی اثر ناهمواری سطح بر عمل‌کرد روان‌کاری در یاتاقان‌های لغزشی پله‌ای

محمد هادی قناعتیان؛ محمود خداداد؛ اصغر دشتی رحمت آبادی


6. بررسی مشخصه‌های استاتیکی و دینامیکی عمل‌کرد یاتاقان گازی غیرمدور سه‌لب با روش شبکه‌های عصبی مصنوعی

محمدرضا دهقانی‌زاده بغدادآبادی؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ سید محمد تقی المدرسی