شبیه‌سازی جریان آشفته سه‌بعدی ناشی از برخورد جت با جریان اصلی با استفاده از رهیافت ترکیبی LES/URANS

نویسندگان

چکیده

در این مقاله نتایج به‌دست آمده از شبیه‌سازی جریان آشفته سه‌بعدی ناشی از برخورد یک جت با جریان اصلی در عدد رینولدز 4700 بر مبنای قطر و سرعت جت، با استفاده از رهیافت ترکیبی شبیه‌سازی گردابه بزرگ/ میانگین‌گیری رینولدز معادلات ناویر-استوکس ارائه شده است. برای حل معادلات گسسته ‌شده، از روش حجم محدود روی شبکه غیریکنواخت جابه‌جا شده استفاده شده و برای ارزیابی دقت رهیافت ترکیبی، نتایج به‌دست آمده با نتایج تجربی موجود مقایسه شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که رهیافت ترکیبی، با بهره‌گیری از مزیت‌های دو رهیافت شبیه‌سازی گردابه بزرگ و میانگین‌گیری رینولدز معادلات ناویر-استوکس، می‌تواند در تحلیل جریان‌های پیچیده از دقت قابل توجهی برخوردار باشد. همچنین، از مزایای دیگری مانند کاهش حجم محاسبات و امکان افزایش دامنه حل نیز بهره‌مند شود. در ضمن تأثیر نسبت تزریق‌های بالا در شکل ساختارهای جریان در ناحیه جت و پایین‌دست آن، مانند جفت گردابه خلاف‌گرد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.