بررسی اثر ناهمواری سطح بر عمل‌کرد روان‌کاری در یاتاقان‌های لغزشی پله‌ای

نویسندگان

چکیده

در تئوری‌های مربوط به مسائل روان‌کاری، سطوح یاتاقان را صاف و بدون زبری در نظر می‌گیرند، در حالی‌که چنین فرضی در عمل صحت ندارد. در حالاتی که زبری هم‌مرتبه با ضخامت فیلم سیال است، تأثیر قابل توجهی بر پارامترهای عملکرد یاتاقان خواهد داشت. هندسه سطح یاتاقان آن‌چنان نامنظم است که گاه اجباراً از مدل‌های آماری استفاده می‌شود. معمولا، حل تحلیلی معادلات حاکم در حالاتی که زبری موجود است، بسیار دشوار است. در این مقاله با استفاده از روش المان محدود به بررسی تأثیر زبری سطح بر فشار و میزان تحمل بارهای عمودی و مماسی یاتاقان‌های لغزشی پله‌ای پرداخته شده است. مسأله به ازای دو پروفیل زبری مختلف بررسی و نتایج با هم مقایسه شده‌اند که همخوانی نسبتا خوبی را نشان می‌دهند.