بررسی مشخصه‌های استاتیکی و دینامیکی عمل‌کرد یاتاقان گازی غیرمدور سه‌لب با روش شبکه‌های عصبی مصنوعی

نویسندگان

چکیده

استفاده گسترده از یاتاقان‌های گازی در صنایع گوناگون و کارآیی بالای آن‌ها در زمینه‌های مختلف همواره مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. از طرفی، تحلیل یاتاقان‌ها به‌خاطر تراکم‌پذیر بودن نوع روان‌کار (گاز) بسیار دشوار است. لذا، در این مقاله برای بررسی عمل‌کرد یاتاقان گازی غیر‌مدور سه‌لب، به علت سادگی روش حل، از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی استفاده شده است. برای این منظور، مشخصه‌های استاتیکی و دینامیکی مهم یاتاقان، از قبیل میزان پایداری، اتلاف انرژی و مقدار زاویه مشخصه یاتاقان مذکور، تحت تأثیر پارامترهای عدد تراکم‌پذیری، زاویه نصب و زاویه انحراف یاتاقان بررسی شده است. نتایج به‌دست آمده در این بررسی با نتایج گزارش شده قبلی که از روش اجزاء محدود به‌دست آمده‌اند، تطابق خوبی دارند. نتایج جدید نشان‌دهنده تأثیر قابل توجه پارامترهای مذکور بر نحوه عمل‌کرد یاتاقان گازی غیرمدور سه لب بوده و گویای عمل‌کرد مطلوب شبکه‌های عصبی مصنوعی در تحلیل مسائل مربوط به یاتاقان‌ها که دارای روابط حاکم پیچیده و غیرخطی هستند، می‌باشد. از نتایج کار حاضر می‌توان برای گزینش بهینه این نوع یاتاقان‌ها در شرایط متنوع استفاده نمود.