شبیه‌سازی عددی اندرکنش یک حباب بزرگ با یک لایه مرزی

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر اندرکنش یک حباب بزرگ با یک لایه مرزی و تأثیرات پارامترهای مختلف در اعداد رینولدز نسبتاً پایین به صورت عددی و با استفاده از روش ردیابی مرز متحرک و در نظر گرفتن معادلات تک سیالی ناویر-استوکس کامل، مطالعه می‌شود. این تحقیق می‌تواند شروع کارهای پیچیده‌تر با اعداد رینولدز بالاتر باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تنش‌های برشی دیواره در حضور حباب، دارای تغییراتی وابسته به محل حباب بوده و وقتی حباب در لایه مرزی اضافه می‌شود، تنش‌های برشی و اصطکاک پوسته‌ای افزایش می-یابند.