به‌کارگیری روش درون‌یابی مشتق تعمیم یافته جهت بررسی عملکرد یاتاقان‌های ژورنال غیرمدور دولب با روان‌کار میکروپلار

نویسندگان

چکیده

روش درون‌یابی مشتق تعمیم یافته یک روش حل عددی مرتبه بالاست که در آن برخلاف سایر روش‌های عددی، از مقادیر تابع آزمایشی مورد استفاده بر روی تمامی نقاط نمونه درون دامنه مسأله، برای حدس مقادیر مشتق تابع مجهول اصلی استفاده می‌شود. لذا، این روش نسبت به سایر روش‌های عددی، نظیر روش‌های اجزاء محدود و تفاضل محدود، در دستیابی به نتایج سرعت هم‌گرایی بالاتری را با دقت یکسان دارد. این روش در حل معادلات دیفرانسیل غیرخطی حاکم بر مسائل مختلف نیز توانایی بالایی دارد. در کار حاضر، مشخصه‌های عملکرد استاتیکی یاتاقان‌های ژورنال مدور و غیرمدور دولب، تحت شرایط روان‌کاری با سیال میکروپلار، با استفاده از روش درون‌یابی مشتق تعمیم‌یافته، مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر پارامترهای هندسی مختلف، مانند ابعاد یاتاقان و پریلود، بر عملکرد این گروه از یاتاقان‌ها بررسی می‌شود. مقایسه نتایج در حالات مختلف برای یاتاقان ژورنال مدور نشان دهنده برقراری تطابق مناسب بین نتایج حاصل ازروش درون‌یابی مشتق تعمیم یافته و سایر روش‌های عددی می‌باشد. همچنین، نتایج حاصل از بررسی یاتاقان‌های ژورنال غیرمدور دولب بیانگر افزایش قابلیت حمل بار یاتاقان، کاهش ضریب اصطکاک، زاویه وضعی و نشتی روان‌کار از یاتاقان با جایگزینی روان‌کار میکروپلار به جای انواع نیوتنی آن می‌باشد.