بررسی عددی ناپایداری آیروالاستیک یک بال هواپیما مبتنی بر روش اجزاء محدود و پانل غیردائم

نویسندگان

چکیده

ناپایداری آیروالاستیک که دربرگیرنده آثار متقابل تداخل سازه-‌سیال می‌باشد، یک پدیده مهم در طراحی هواگردها به شمار می‌رود. مقاله حاضر به بررسی رفتار آیروالاستیک و ناپایداری فلاتر بال هواپیما می‌پردازد. در این راستا، به منظور شبیه‌سازی سازه، روش اجزاء محدود با فرض جزء پوسته به همراه آثار غیرخطی ناشی از تغییر شکل‌های بزرگ هندسی، به‌کار گرفته شده است. همچنین، برای شبیه‌سازی جریان، از روش پانل غیردائم استفاده شده است. ویژگی بارز این تحقیق اضافه نمودن توانایی تحلیل رفتار آیروالاستیک در نرم‌افزار تجاری ANSYS است. بدین منظور، کد محاسبات آیرودینامیکی در محیط نرم‌افزار MATLAB تهیه شده که قابلیت تبادل اطلاعات بین دو نرم‌افزار را دارا می‌باشد. در نهایت، برای بررسی قابلیت کد تهیه شده در تحلیل مسائل آیروالاستیک، بال آگارد 445.6 بررسی شده است. نتایج به‌دست آمده، در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی، نشان‌دهنده دقت نسبتا بالای روش حاضر می‌باشد.