بررسی اثر فشار داخلی بر ارتعاش آزاد یک پوسته استوانه‌ای FGM

نویسندگان

1

چکیده

در این پژوهش به تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه FGM جدار نازک تحت فشار داخلی پرداخته ‌شده و تأثیرات فشار داخلی بر رفتار فرکانسی این پوسته‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. تحلیل بر اساس روابط کرنش- جابه‌جایی تئوری پوسته لاو انجام می‌شود. سپس، به محاسبه انرژی کرنشی و پتانسیل پوسته استوانه‌ای تحت فشار داخلی پرداخته و معادلات ماتریسی با استفاده از لاگرانژین و تعریف یک فانکشنال انرژی و استفاده از روش رایلی-ریتز حاصل شده است. در نهایت، اقدام به استخراج فرکانس‌های طبیعی نموده و تأثیرات فشار داخلی بر رفتار فرکانسی این پوسته‌ها مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت انطباق نتایج با دیگر مراجع و نیز نرم افزار ABAQUS بررسی شده است.