تخمین اندازه اولیه قطرات در پاشش سوخت مایع از دستگاه های انفجاری هوا- سوخت

نویسنده

چکیده

دستگاه‌های انفجاری هوا- سوخت برای پاشش سیال عامل به محیط باز اتمسفر و ایجاد امواج دتونیشن در ابر حاصل از آن مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مطالعه‌ی عددی میدان جریان در داخل این ابر، نیاز به دانستن شرایط اولیه پاشش از جمله اندازه‌ی اولیه‌ی قطرات وجود دارد. در این مقاله شکست اولیه‌ی سیال در پاشش از دستگاه‌های هوا- سوخت به کمک مدل شکست فیلم مایع مدل‌سازی شده و بر این مبنا، یک کد رایانه‌ای برای انجام محاسبات نوشته و تهیه گردید. سپس نتایج تحلیل عددی شکست اولیه با نتایج تجربی اعتباردهی شده و مقادیر تخمینی از اندازه‌ی قطرات به یک برنامه‌ی مدل‌سازی انتشار ابر دو‌فازی داده شد و نتایج حاصله با مقادیر تجربی مقایسه گردید. از تلفیق نتایج مطالعه‌ی عددی و آزمایش‌های تجربی، پیشنهاداتی برای تخمین اندازه‌ی اولیه قطرات در پاشش انفجاری حاصل از دستگاه‌های هوا سوخت ارائه شده است. در حالت کلی نتایج نشان می‌دهند که اندازه‌ی متوسط قطرات، از مرتبه سانتی‌متر است.