دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1391 (166) 
2. تحلیل ترمواکونومیک روش‌های موجود در انجام بازتوانی

کامران مبینی؛ عبدالله مهرپناهی؛ سید مصطفی حسینعلی پور


8. بررسی عددی تأثیر زوایای پره بر روی عملکرد پروانه‌ی گریز از مرکز

رضا آقایی طوق؛ جبار غفاری؛ ابوالقاسم مسگرپورطوسی؛ مسعود برومند