تحلیل ترمواکونومیک روش‌های موجود در انجام بازتوانی

نویسندگان

تهران، لویزان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده

یکی از روش‌های معمول جهت ارتقاء خصوصیات فنی و اقتصادی نیروگاه‌های بخار، اعمال روش‌های بازتوانی بر روی آن‌ها است. روش-های بازتوانی به دو دسته روش‌های جزئی و کلی تقسیم‌بندی می‌شوند. یکی از روش‌های جدید بازتوانی جزئی، روش گرمایش آب تغذیه موازی است. در این مقاله، با توجه به خصوصیات ممتاز این روش برای نیروگاه‌های نسبتا جدید، به بررسی اعمال آن با روشی پیمایشی بر روی نیروگاه شهید رجایی جهت تبدیل آن به یک سیکل تولید هم‌زمان پرداخته شده است. با در نظر گرفتن شرایط کلی سیکل، با طرح چند سناریوی مشخص در اعمال بهترین حالات موجود، به جایگزینی گرمکن‌های آب تغذیه موجود با گرمکن‌های کوچک‌تر اقدام شده است. گرمایش بخش دیگر جریان آب تغذیه به موازات گرمکن‌های آب تغذیه و به‌وسیله دو مبدل حرارتی انجام می‌شود. توابع راندمان اگزرژی و قیمت تمام شده هر
کیلووات‌ساعت برق تولیدی به‌عنوان توابع هدف معرفی می‌شوند. سناریوی برتر با توانایی عمل‌کرد در بار نامی و بار جزئی طرح بازتوانی به روش گرمایش آب تغذیه موازی است که در آن، افزایش 4/3 درصدی راندمان اگزرژی و افزایش 27 درصدی توان تولیدی واحد بخار مورد بررسی حاصل شده است.