بررسی تحلیلی انتقال حرارت هدایتی در لمینیت های کامپوزیتی استوانه ای گرافیت اپوکسی

نویسندگان

چکیده

در مطالعه حاضر، یک حل تحلیلی دقیق برای انتقال حرارت پایدار دوبعدی در لمینیت‌های کامپوزیتی استوانه‌ای ساخته شده از گرافیت اپوکسی ارائه گردیده است. این لمینیت‌ها استوانه‌ای بوده ودر هر لایه الیاف به دور استوانه پیچیده شده‌اند. ابتدا تبدیل فوریه مناسب با استفاده از تئوری اشترم – لیوویل ساخته شده است. ضرائب سری به‌وسیله حل دستگاه معادلات مرتبط با شرایط مرزی داخل و بیرون استوانه و همچنین پیوستگی دما و شار حرارت در مرز بین لایه ها به‌دست آمده است، برای حل دستگاه معادلات حاصل از الگوریتم توماس استفاده شده است. در این مقاله، اثر تغییر زاویه الیاف روی توزیع درجه حرارت تحت شرایط مرزی کلی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که توزیع درجه حرارت برای هر لایه کامپوزیتی با زاویه الیاف دلخواه بین توزیع درجه حرارت برای زوایای و قرار دارد.