اثر یک بافل روی انتقال حرارت جابه‌جایی توأم از یک محفظه‌ی باز با قطعات گرمازا

نویسندگان

چکیده

در این بررسی، جریان جابه‌جایی توأم آزاد و اجباری از یک محفظه‌ی باز که در یک کانال افقی قرار گرفته، به روش عددی حل شده است. سه قطعه‌ی گرمازا در کف محفظه و یک بافل عمودی بر روی دیواره‌ی بالایی کانال قرار گرفته است. جریان به‌صورت یکنواخت در دمای سرد وارد کانال شده و با کف محفظه که گرم می باشد، تبادل حرارت می کند. معادلات مومنتوم و انرژی حاکم به‌روش حجم کنترل جبری شده و به کمک الگوریتم سیمپل به صورت هم‌زمان حل می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند که افزودن بافل به کانال تهویه محفظه را در اعداد ریچاردسون پایین بهبود بخشیده ولی در اعداد ریچاردسون بزرگتر اثر معکوس دارد. همچنین با بررسی‌های انجام گرفته بر روی ارتفاع و موقعیت بافل ملاحظه می‌شود که با افزایش ارتفاع بافل و قرار گرفتن آن در ورودی محفظه، میزان انتقال حرارت از محفظه افزایش می‌یابد.