بررسی عددی جابه‌جایی ترکیبی در محفظه پرشده از نانوسیال با دیواره‌های متحرک دوگانه در شیب‌های مختلف و دمای غیریکنواخت دیواره‌ی گرم

نویسندگان

دانشگاه امام حسین (ع) - مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر

چکیده

در این تحقیق، به‌منظور بررسی جریان جابه‌جایی ترکیبی در محفظه‌ی مربعی پرشده از نانوسیال با دو دیواره‌ی متحرک با شیب‌های مختلف، از روشی عددی بر پایه‌ی روش حجم محدود استفاده شده است. تحقیق حاضر برای عدد ریچاردسون از 1/0تا 10، عدد رینولدز از 1 تا 100 و کسر حجمی نانو ذرات از 0 تا 06/0 صورت پذیرفته است. با استفاده از خطوط جریان، دما و نمودارهای ناسلت در حالت‌های مختلف، میزان تأثیر شیب، کسر حجمی نانوذرات، سرعت حرکت دیواره‌ها و عدد ریچاردسون بر مشخصه‌های حرارتی و هیدرودینامیکی بحث و بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش میزان کسر حجمی نانوذرات در یک رینولدز خاص میزان انتقال حرارت افزایش و کسر حجمی نانوذرات با افزایش عدد رینولدز کاهش می‌یابد. همچنین در ریچاردسون‌های بالاتر، تأثیر افزایش کسر حجمی روی رفتار حرارتی و الگوی جریان، نمود بیشتری دارد.