تحلیل جریان همرفت آزاد روی یک صفحه موج‌دار عمودی تک‌دما با مدل جدید شار

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، انتقال گرمای همرفت آزاد از روی یک صفحه سینوسی عمودی دما ثابت با حل معادلات ناویر- استوکس، در رژیم جریان آرام و به روش حجم محدود تحلیل شده است. همچنین، مدل جدیدی بر پایه‎ی فشار برای محاسبه شار‎‎های جابه‌جایی ارائه شده است. نسخه‎‎‎های مرتبه اول و دوم این مدل پیشنهادی قادرند تا شار‎‎های جابه‌جایی را با دقت خوبی بدون نیاز به اتلاف مصنوعی محاسبه نمایند. نتایج عددی به خوبی با نتایج سایر پژوهشگران مطابقت دارد. در این بررسی، پارامتر‎‎های تغییرکننده شامل عدد ریله و نسبت دامنه به طول موج صفحه سینوسی می‎باشند. نتایج نشان می‎دهد که فرکانس تغییر ضرایب انتقال گرمای محلی برای صفحه در فضای آزاد برابر فرکانس خود صفحه می‎باشد. در ضمن، با افزایش عدد ریله ضریب انتقال گرمای میانگین افزایش می‎یابد.