بررسی عددی تأثیر زوایای پره بر روی عملکرد پروانه‌ی گریز از مرکز

نویسندگان

چکیده

این مقاله در رابطه با تأثیر زوایای پره بر روی پارامترهای عملکردی پروانه‌ی کمپرسور گریز از مرکز، مانند نسبت فشار، نسبت دیفیوژن و راندمان ارائه شده است. در ضمن، ابعاد و سایر پارامترهای هندسی ثابت نگه داشته شده است. این بررسی با استفاده از دانش دینامیک سیالات محاسباتی و با کمک نرم‌افزار فلوئنت صورت گرفته است. دامنهی حل عددی برای پیش‌بینی عملکرد پروانه، از ورودی آن در جهت محوری تا خروجی پروانه در جهت شعاعی می‌باشد. کار عددی ارائه شده، شامل تحلیل جریان در پروانه‌ی اولیه و دو مدل دیگر است. در این دو مدل، زاویه‌ی ورودی و زاویه‌ی خمیدگی به پشت پروانه تغییر یافته‌اند. مدل آشفتگی به‌کار رفته در این‌‌کار، استاندارد می‌باشد که می‌تواند لزجت گردابه‌ای را رصد کند. درستی عملکرد مدل عددی، با استفاده از داده‌های تجربی آزمایش‌های اکارت (1976) ارزیابی شده است.