ارتعاشات آزاد تیر خمیده کامپوزیتی و ساندویچی براساس یک تئوری جدید دوبعدی تصحیح شده مرتبه بالا

نویسندگان

1

چکیده

در این مقاله، یک گروه جدید دوبعدی از تئوری‌های تصحیح شده مرتبه‌بالای تیرها برای تحلیل ارتعاشات آزاد تیرهای خمیده کامپوزیتی و ساندویچی ارائه شده است. اثرات اینرسی‌های چرخشی و صفحه‌ای،کرنش‌های نرمال و برشی در مدل کامل تئوری تصحیح شده مرتبه‌بالای تیرها در نظر گرفته شده است. همچنین اثر شکل ذوزنقه‌ای تیر خمیده نیز به‌طور کامل در این تئوری لحاظ شده است. معادلات حرکت تیر خمیده به کمک اصل هامیلتون استخراج شده است. نتایج حل معادله‌های به‌دست آمده با استفاده از روش نویر و مسئله مقدار ویژه به صورت حل تحلیلی بسته به‌دست آمده است. نتایج مربوط به فرکانس‌های طبیعی برای تیرهای مستقیم نازک و ضخیم کامپوزیتی و ساندویچی و همچنین برای تیرهای خمیده ضخیم کم‌عمق و عمیق( با نسبت طول به شعاع کم و زیاد) ساندویچی به‌دست آمده است. نتایج حل تحلیلی ارائه شده در اینجا با نتایج حل تئوری الاستیسیته و روش‌های تحلیلی موجود در مراجع مقایسه شده و انطباق خوب جواب‌ها به‌دست آمده است.