دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1391 (167) 
6. آنالیز فلاتر یک بال با استفاده از روش تجربی و تئوری

سعید ایرانی؛ روح الله دهقانی؛ حسین گل پرور؛ علیرضا حسینیان