طراحی سیستم کنترل تطبیقی پیش‌بین یک جسم پرنده بر مبنای روش مدل- مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف

نویسنده

چکیده

موشک‌ها به‌دلیل شرایط مختلف پروازی، تغییر در مشخصه‌های جرمی– اینرسی، ضریب‌های آیرودینامیکی، اغتشاشات و... معادله‌های دینامیکی آنها نامعین و دارای عدم قطعیت است. بنابراین استفاده از روش‌های تطبیقی یا مقاوم در طراحی اتوپایلوت، به‌طوری‌که متناسب با تغییر پارامترهای نامعین در دینامیک موشک، پارامترهای اتوپایلوت نیز تغییرکند، ضروری به‌نظر می‌رسد. در این مقاله، ابتدا قانون کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل غیرخطی (NMPC) بر مبنای تقریب بسط تیلور خروجی انجام می‌گیرد، سپس با استفاده از تقریب توابع نامعین و غیرخطی دینامیک موشک STT (To Turn missile Skid) یک روش کنترل پیش‌بین تطبیقی مدل- مرجع که در آن از قابلیت شبکه‌های عصبی در تقریب توابع غیرخطی استفاده شده است، ارائه می‌شود.