تحلیل عددی انتقال حرارت و جرم در فرآیند خشک شدن مجموعه ای از اجسام متخلخل

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، تحلیل عددی دوبعدی انتقال حرارت و جرم بین یک مجموعه‌ از اجسام متخلخل و سیال عبوری ارائه می‌شود. شبیه-سازی فرآیند خشک شدن سه جسم متخلخل مستطیلی شکل تحت جریان همرفتی اجباری، با حل معادلات ناویر- استوکس، انرژی و غلظت برای جریان خارجی هوا و معادلات انرژی و رطوبت برای جسم متخلخل انجام شد. نتایج نشان می‌دهد سرعت خشک شدن جسم اول بیشتر از اجسام دیگر بوده و اجسام بعدی در طول زمان میزان رطوبت تقریباً برابری دارند. علاوه بر این مشاهده شد که در جسم اول سطح فوقانی و سطح مقابل جریان در فرآیند انتقال حرارت و جرم از اهمیت بالاتری برخوردار هستند، در حالی که در اجسام بعدی، سطح فوقانی دارای نقش تعیین کننده است. همچنین الگوی توزیع دما و رطوبت در جسم اول نسبت به دو جسم بعدی کاملاً متفاوت است. نکته حائز اهمیت این است که با تغییر فاصله بین اجسام، تغییر قابل ملاحظه‌ای در نرخ انتقال حرارت و رطوبت دیده نشد.