طراحی کنترلرهای مود لغزشی و LQR روی سیستم تهویه مطبوع

نویسندگان

1

چکیده

در این مقاله، مدل غیر‌خطی سیستم تهویه مطبوع در مد سرمایشی با استفاده از بالانس معادلات جرم و انرژی استخراج و در فرآیند
مد‌ل‌سازی، تمامی اجزای سیستم جداگانه مدل شدند. جهت بررسی اعتبار مدل‌سازی انجام شده، نتایج به دست آمده از سیستم شبیه‌سازی شده با اطلاعات سیستم واقعی و همچنین با سایر تحقیقات مشابه مقایسه شده که نشان از اعتبار مدل‌سازی انجام گرفته است. همچنین مدل غیر‌خطی سیستم با استفاده از روش خطی‌ساز ژاکوبین، خطی شده و سپس روی مدل خطی شده کنترلر‌های خطی و کلاسیک (PID) و کنترلر مدرن و بهینه مربعی خطی (LQR) جهت تنظیم دمای آب ورودی به کویل سرمایشی طراحی شده است. در نهایت، کنترلر مود لغزشی (SMC) به عنوان کنترلر غیر‌خطی و مقاوم، روی مدل غیر‌خطی سیستم پیاده‌سازی شده است. از مقایسه نتایج حاصل از سیستم-های کنترلی پیشنهاد شده مشخص می‌شود که کنترلر مود لغزشی باعث کاهش زمان رسیدن به نقطه تنظیم، حذف فراجهش و بهبود در کارکرد عملگر‌های سیستم با کاهش مصرف انرژی می‌شود.