بهبود افت انتقال مافلر با استفاده از پنل‌های میکرومتخلخل

نویسندگان

1

چکیده

در این مقاله، بهبود افت انتقال (TL) برای مافلر‌هایی با هندسه ساده با استفاده از پنل‌‌های میکرومتخلخل (MPP) مورد مطالعه قرار گرفته است. افت انتقال به دست آمده، از روش عددی المان مرزی به کمک نرم‌‌افزار SYSNOISE با نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی دیگر محققین مقایسه شده است. از انواع مختلف مافلر، از نقطه نظر شکل و هندسه کاربردی، جهت نمایش اثر واقعی این جاذب‌های تشدید کننده در محفظه انبساط استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که کاربرد این جاذب‌ها افت انتقال را در فرکانس‌های خاصی افزایش خواهد داد، البته با این شرط که پارامتر‌های آن به درستی انتخاب شود. همچنین اثر انعکاسی ایجاد شده توسط هندسه مافلر‌ها بسیار مهم‌‌تر از اثر اتلافی ایجاد شده توسط پنل‌های میکرومتخلخل می‌باشد به ‌طوری‌که اثر اتلافی این جاذب‌ها در مقابل اثر انفعالی رزونانس قابل چشم‌پوشی است. در نهایت، مدل‌سازی پنل‌های میکرومتخلخل که در نرم‌افزار‌های عددی امری ناممکن بود، در این مقاله راهکاری مناسب به کمک روش امپدانس معادل، جهت مدل‌سازی این قبیل مافلر‌ها در
نرم‌افزار المان مرزی SYSNOISE ارائه شده است.