کنترل مغناطیسی فعال برای ماهواره پایدار شده گرادیان جاذبه ای با استفاده ازکنترل کننده های تناسبی – مشتقی و فازی

نویسندگان

چکیده

به منظور بهره‌گیری بهتر از خدمات ماهواره، می‌بایست ماهواره وضعیت خود را در مدار تثبیت نماید و علی‌رغم اغتشاشات خارجی، سمت-گیری حقیقی داشته باشد. هدف اولیه این پژوهش، توسعه قوانین کنترلی برای پایداری سه محوره در ماهواره‌های دارای عملگر‌های مغناطیسی و بوم گرادیان جاذبه است. ماهواره باید در حالتی که بوم فضا را نشانه رفته است دارای پایداری سه محوره باشد. در این مقاله، به بررسی کنترل وضعیت پایدار ماهواره Uo - SAT با استفاده از عملگر‌های گشتاور دهنده مغناطیسی و بوم گرادیان جاذبه‌ای با به کارگیری کنترل‌کننده‌های
تناسبی- مشتقی و کنترل‌کننده‌های فازی پرداخته می‌شود. هدف اصلی این پژوهش، به دست آوردن زمان همگرایی کمتر و خطای حالت ماندگار کوچک‌تر است. در ادامه، آنالیز پایداری و جزئیات نتایج شبیه‌سازی آورده شده که کارآمد بودن ترکیب این دو عملگر را ثابت نموده و نتایج قابل قبولی داشته است.