ارتعاشات اجباری تیر تیموشنکو از جنس مواد هدفمند با لایه پیزوالکتریک تحت بار متحرک

نویسندگان

1

چکیده

در این مقاله، ارتعاشات اجباری تیر تیموشنکو ساخته شده از FGM با لایه‌های پیزوالکتریک بررسی شده که بار‌گذاری آن از نوع بار متحرک با سرعت ثابت است. میدان جابه‌جایی با استفاده از تئوری مرتبه اول برشی تیر‌ها به دست آورده شده و معادلات حرکت تیر با استفاده از اصل همیلتون استخراج شده است. رفتار دینامیکی تیر نیز با استفاده از روش ناویر به دست آورده شده که نتایج به ‌دست آمده با نتایج تحلیلی ارائه شده توسط محققان دیگر مطابقت دارد. همچنین اثر افزایش سرعت بار متحرک بر بیشینه خیز وسط تیر و سرعت بحرانی در توزیع‌های مختلف FGM به دست آورده شده است.