بهبود کنترل مد لغزشی مدل‌مبنای پیوندی سیستم تعلیق فعال خودرو با استفاده از چرخش بهینه سطوح لغزش و منطق فازی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، طراحی سیستم تعلیق فعال 4/1 خودرو با محوریت مد لغزشی و با استفاده از استراتژی مدل مبنا انجام گرفته و سپس بهبود یافته است. هدف از طراحی این سیستم، ایجاد مصالحه‌ بهینه بین جابه‌جایی بدنه‌ خودرو و پایداری چرخ‌‌ها روی جاده است تا ضمن سفر، هم راحتی سرنشینان تأمین شود و هم امکان فرمان‌‌پذیری و کنترل‌‌پذیری خودرو به نحو مطلوبی فراهم باشد. در این مقاله پس از معرفی مدل‌-های ریاضی قلاب آسمانی و زمینی، عملکرد کنترل‌کننده‌‌های مدل مبنای تکی و پیوندی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه جهت بهبود رفتار سیستم، ابتدا چرخش بهینه سطوح لغزش و سپس استفاده از یک سیستم فازی برای تنظیم پارامتری که نقش تعیین‌کننده در ایجاد مصالحه بین جابه‌جایی بدنه خودرو و چرخ‌ها دارد، ارائه شده است. نتایج شبیه‌سازی‌‌ها، کارایی روش‌‌های پیشنهادی جهت بهبود عملکرد سیستم را به خوبی نشان می‌‌دهد.