مقایسه انقباض به وجود آمده در قطعات پلاستیکی تزریق شده در قالب هایی از جنس آلیاژ های با دمای ذوب پایین و رزین اپوکسی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، مقایسه انقباض در قطعات ساخته شده توسط تزریق پلاستیک، با استفاده از قالب‌هایی از جنس رزین اپوکسی و آلیاژهای فلزی با نقطه ذوب پایین انجام می‌پذیرد. برای این منظور، در مرحله اول، دو قالب مکعب مستطیل از جنس رزین اپوکسی و یک آلیاژ با دمای ذوب پایین (150MCP ) ساخته شده است. با استفاده از یک دستگاه تزریق، دو نوع پلیمر، (یکی پلی اتیلن و دیگری پلی استیرن) در قالب‌ها، تزریق و سپس، ابعاد دقیق قطعات و انقباض متأثر از جنس قالب‌ها (رزین اپوکسی و آلیاژ فلزی) اندازه‌گیری شد. همچنین در ادامه، تأثیر پارامترهای تزریق بر روی انقباض در قطعات، بررسی گردید، این پارامترها شامل فشار تزریق، زمان نگهداری و دمای پلیمر مذاب بوده است. نتایج تحقیق مبین کاهش درصد انقباض در قطعات پلی اتیلنی، ساخته شده در قالب آلیاژ با دمای ذوب پایین می‌باشد. میزان کاهش طول و عرض و ارتفاع، به ترتیب عبارتند از: 62/0 ، 46/0 و 75/0. قطعات پلی استیرن ساخته شده به وسیله هر دو قالب، تقریباً دارای درصد انقباض مشابه می‌باشند.
همچنین افزایش مقدار فشار تزریق و زمان نگهداری آن، باعث کاهش چشمگیر درصد انقباض قطعات، در هر دو قالب است.