تأثیر دما روی ریزساختار آلیاژ ریخته گری نیمه جامد روی سطح شیب دار خنک کننده

نویسندگان

1

چکیده

روش ریخته‌گری روی سطح شیب‌دار، یکی از روش‌های شکل‌دهی نیمه‌جامد است که در آن مذاب با فوق‌گداز مناسب روی سطح شیب‌دار
خنک‌کننده به منظور ریز و غیردندریتی نمودن ریز‌ساختار ریخته می‌شود. در این تحقیق تأثیر دما که شامل دمای مذاب‌ریزی، دمای سطح شیب‌دار و دمای قالب می‌باشد، روی ریزساختار و مورفولوژی آلیاژ آلومینیوم A356 مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا، مذاب‌ریزی روی سطح
شیب‌دار در دو حالت استفاده و یا عدم استفاده از سیستم خنک‌‌کننده و برای 5 دمای مختلف روی سطح شیب‌داری با طول و زاویه ثابت و در داخل قالبی فلزی در 3 دمای مختلف انجام شده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش دمای مذاب ریزی تا ◦C625 موجب می-شود تا ساختار به دست آمده به طور قابل ‌توجهی ریز‌دانه‌تر شود. سیستم خنک‌کننده مورد استفاده در این تحقیق نیز که باعث کنترل دمای سطح شیب‌دار می‌شود، اثر قابل توجهی بر روی ریزساختار آلیاژ داشته که در ضعیف‌ترین حالت باعث کاهش 22 درصدی قطر متوسط دانه و 5/8 درصدی فاکتور شکل می‌‌شود. همچنین مذاب‌ریزی در قالبی با دمای ◦C200 سبب می‌شود تا ساختار به دست آمده از لحاظ مورفولوژی شرایط مطلوب‌تری داشته باشد، به طوری که ریزساختار از کرویت و یکنواختی بالاتری برخوردار باشد.