بررسی نیروهای ماشینکاری و شار حرارتی در فصل مشترک ابزار قطعه کار در فرآیند تراشکاری به روش اجزای محدود

نویسندگان

چکیده

فرایند‌های براده‌برداری، امروزه جزء مهمترین روش‌های تولید قطعات صنعتی است که علت آن، کاربرد بالای این فرایندها از جمله تراشکاری
می‌باشد. در این تحقیق، فرآیند روتراشی به کمک نرم‌افزار ABAQUS 6.9 شبیه‌سازی شده به طوری‌که با تغییر در پارامترهای ماشینکاری، نیروهای ماشینکاری، تنش‌ها و شار حرارتی در محل تماس ابزار و قطعه‌کار تعیین شده است. سپس با انجام آزمایش‌های تجربی، نیروهای ماشینکاری در دو جهت اندازه‌گیری و نتایج حاصل از آزمایش‌های تجربی با نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی، مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که تطابق خوبی بین نیروهای به دست آمده از شبیه‌سازی و تجربی وجود دارد. همچنین پس از کسب نتایج شبیه-سازی حرارتی، شبیه‌سازی دمای متوسط ابزار و براده با حداکثر 50 درجه سانتی‌گراد اختلاف با نتایج تجربی تعیین شده و در انتها، پارامترهای مناسب برای ماشینکاری، با توجه به منحنی‌های به دست آمده مشخص شده است.