تحلیل بدون‌ المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، روش بدون‌ المان گلرکین برای تحلیل شکست مواد مرکب هدفمند که تحت بارگذاری حرارتی قرار دارد به کار گرفته شده است. همچنین ضریب شدت تنش مود I با استفاده از روش انتگرال J و همبستگی تغییر مکان‌ها محاسبه شده و تغییر خصوصیات فیزیکی مواد با کاربرد توابع پیوسته و یا مدل میکرومکانیک بیان شده است. در تحلیل شوک حرارتی، روش نیمه‌ تحلیلی تجزیه مودی برای به دست آوردن توزیع دمای گذرا به کار رفته است. نتایج نشان می‌دهد که در زمان‌های ابتدایی اعمال شوک، مقدار ضریب شدت تنش به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و می‌تواند نقش مهمی در تحلیل گسیختگی این مواد ایفا نماید.