تحلیل کمانش پیش رونده دینامیکی لوله های دایروی تحت ضربه محوری با سرعت بالا

نویسندگان

-

چکیده

در این مقاله، مدل آبراموویچ و جونز برای تحلیل فرآیند فروریزش لوله‌های دایروی تحت بار ضربه‌ای بررسی و بر مبنای اثر اینرسی، مدل تحلیلی جدیدی ارائه شده است. برای این منظور، اتلاف انرژی ناشی از کوتاه‌شدگی اولیه‌ دیواره‌‌ لوله و اثرات اینرسی لایه‌های چین‌خورده‌ قبلی بر لایه‌ چین‌خورده‌ جدید در نظر گرفته شده است. نیروی لهیدگی متوسط و جذب انرژی محاسبه شده با این روش نسبت به مدل تحلیلی قبلی نتایج بهتری را پیش‌بینی نموده است. بر اساس نتایج این مقاله، مشخص شده که سرعت و جرم ضربه زننده که در مدل تحلیلی قبلی برای محاسبه نیروی متوسط لهیدگی از آن صرف نظر شده، تأثیر بسزایی در نیروی فروریزش لوله و میزان جذب انرژی توسط آن دارد. همچنین در این تحقیق، در تست‌های تجربی مشاهده گردید که در سرعت‌های ضربه‌ بالا در بیشتر نمونه‌های آلومینیمی کمانش پیش‌رونده‌ دینامیکی و در بعضی نمونه‌ها که سرعت ضربه کمتر بود، کمانش پلاستیکی دینامیکی رخ می‌دهد. در این مقاله، نتایج کاهش نهایی طول لوله، جذب انرژی و نیروی لهیدگی متوسط دینامیکی در نمونه‌هایی که در آنها کمانش پیش‌رونده‌ دینامیکی رخ داده است، در دو زمینه‌ تئوری و تجربی مقایسه و بحث می‌شود. بر اساس نتایج این مقاله مشخص شده که نتایج تئوری و تجربی همخوانی مناسبی با هم دارند.