تحلیل غیرخطی خیز ورق دایره ای هدفمند با خواص متغیر در دو راستای عرضی و شعاعی

نویسندگان

1

چکیده

در این مقاله، تحلیل غیر‌خطی خیز ورق‌های دایره‌ای ‌شکل ساخته شده از مواد هدفمند دو‌جهته با تغییرات همزمان ویژگی‌های مواد در راستاهای عرضی و شعاعی، مورد بررسی قرار گرفته است. برای یافتن معادلات حاکم بر ورق، از تئوری کلاسیک و روابط کرنش- تغییر مکان غیر‌خطی فن کارمن استفاده شده است. با توجه به تغییرات دو جهته ویژگی‌های مواد هدفمند، تأثیر مشتقات شعاعی ویژگی‌های مکانیکی مواد و تغییرات عرضی خواص مکانیکی بر عبارات سفتی ورق در معادلات حاکم آشکار شده ‌است. برای حل مسئله، از روش عددی تفاضل محدود استفاده شده است. در این مقاله نیز نحوه اعمال فرم تفاضل محدود شرایط مرزی بر نقاط مرزی گوناگون ارائه شده است. در مسیر حل مسئله و دست‌یابی به نتایج کلی، رفتار ورق‌های ساخته شده از مواد همسانگرد، هدفمند یک جهته با تغییرات ویژگی‌های مواد در راستای عرضی یا شعاعی و هدفمند دو‌جهته بررسی و نتایج حالت‌های ویژه با نتایج نرم‌افزار آباکوس و همچنین نتایج مراجع معتبر صحه-گذاری شده ‌است.