تحلیل کمانش مکانیکی پوسته های استوانه ای بازتقویت شده با نانو لوله های کربنی تک جداره

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به تحلیل کمانش مکانیکی پوسته استوانه‌ای باز تقویت شده با نانو لوله‌های کربنی تک‌جداره تحت بار محوری پرداخته شده است. معادلات دیفرانسیل حاکم بر مسئله بر اساس تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی و با توجه به فرضیات غیر‌خطی دانل در پوسته‌های استوانه‌ای با
به کار‌گیری معادلات اویلر به دست آمده است. برای تعیین خواص جنس پوسته تقویت شده مذکور، از قانون اصلاح شده مخلوط‌ها استفاده شده است. پس از حل معادلات مذکور، با توجه به شرایط مرزی در نظر گرفته شده، تأثیرات مشخصات هندسی پوسته و خواص مصالح بر بار بحرانی کمانش پوسته مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از مقایسه جواب‌های به دست آمده با مراجع معتبر دیگر در حالت‌های خاص، از نحوه حل مسئله اطمینان کافی حاصل شده است.