مطالعه پارامترهای شیار V شکل ترک‌دار در نمونه پلیمری PMMA با استفاده از روش برهم نگاری دیجیتالی

نویسندگان

چکیده

شیارهای v شکل به دلیل تمرکز تنش بالا همواره مستعد شروع و رشد ترک می‌باشند. از طرفی مطالعه میدان تنش در مجاورت شیارها و
ترک‌ها با پیچیدگی‌های فراوان همراه است. در این مطالعه، روش تجربی برهم نگاری تصاویر دیجیتالی برای به دست آوردن میدان جابه-جایی در اطراف شیار V شکل ترک‌دار در پلیمر PMMA به کار گرفته شده است. با استفاده از اطلاعات استخراج شده از روش برهم نگاری و ارتباط میدان جابه‌جایی و ضرائب شدت تنش بر اساس رابطه ویلیامز و استفاده از روش حداقل مربعات، ضریب شدت تنش مود اول KI محاسبه شده است. از آنجا که طول ترک و عمق شیار از مهم‌ترین پارامترهای هندسی مؤثر بر میدان تنش اطراف شیار v شکل ترک‌دار
می‌باشند، تأثیر این پارامترها بر ضریب شدت تنش بررسی شده است. در نهایت، نتایج آزمایش‌ها با نتایج تحلیل المان محدود مقایسه و مطابقت بسیار خوبی مشاهده شده است.