دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1393 (347) 
1. مدل‌سازی احتراق نفت سفید در محیط متخلخل

اسماعیل امیری؛ رضا ابراهیمی؛ حامد یغمایی بنیس


3. مطالعه تحلیلی اثرات جریان چرخشی هوا روی اتمیزاسیون اسپری

سید عسکری مهدوی؛ فتح ا… امی؛ احسان موحد نژاد


6. تأثیر خواص متغیر بر جریان و انتقال حرارت ترکیبی در محفظه مربعی با دو دیواره متحرک پر ‌شده از نانوسیال و توزیع دمای سینوسی

محمد همت اسفه؛ سیف‌ا… سعدالدین؛ سیف‌ا… سعدالدین؛ سیف‌ا… سعدالدین؛ سیدصادق میرطالبی