مطالعه تحلیلی اثرات جریان چرخشی هوا روی اتمیزاسیون اسپری

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا

چکیده

مقاله حاضر اثرات چرخش جریان هوا روی اتمیزاسیون یک اسپری مخروط توخالی لزج چرخان تحت نوسانات سینوسی را مورد بررسی قرار می­دهد. این کار به­روش تحلیلی خطی انجام شده و در نهایت، معادله توزیع بدون بعد نرخ رشد موج به­دست می­آید. این معادله غیرخطی با روش عددی حل و اثر چرخش گاز روی بیشینه نرخ رشد و عدد موج معادل خود بررسی می­شود. نتایج نشان می­دهد که جریان محوری هوای بیرونی  در مقایسه با هوای درونی موجب افزایش بیشتر نرخ رشد بیشینه موج و عدد موج معادلش می­شود. در حالت چرخشی بودن هوا نیز چرخش هوای بیرونی، اثر بیشتری روی افزایش نرخ رشد بیشینه و در نتیجه بهبود اتمیزاسیون دارد. ترکیب چرخش هوای درونی و بیرونی می­تواند بیشتر از هر کدام از حالت­های قبل، نرخ رشد موج را افزایش دهد. بیشینه نرخ رشد موج، با طول شکست اولیه اسپری مرتبط بوده و با افزایش آن، طول شکست کوتاه­تر شده و قطر قطرات کاهش می­یابد که نتیجه آن بهبود احتراق و کاهش مصرف سوخت در صورت استفاده از این سامانه در موتور می­باشد.

کلیدواژه‌ها