بررسی عددی شوک حرارتی در دماغه‌ سامانه‌های هوافضایی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در مقاله حاضر به بررسی و محاسبه تنش­های حرارتی دماغه‌های گرافیتی مورد استفاده در سامانه‌های هوافضایی پرداخته شده و معادلات حاکم، شرایط مرزی، نرخ عقب‌نشینی سطح، مدل فناشوندگی گرافیت و تولید شبکه پویا تشریح شده است. جهت محاسبه تنش­های حرارتی، ابتدا حل عددی دوبعدی انتقال حرارت هدایتی به­صورت غیردائم در یک شبکه متحرک بی‌سازمان به­روش حجم محدود در کل مدت زمان بازگشت به جو انجام شده است. سپس نتایج محاسبات تحلیل حرارتی توسط یک کد رابط به نرم­افزار تحلیل سازه‌ای منتقل شده و در هر گام زمانی  با اعمال فشار آیرودینامیکی به­صورت متغیر با زمان و مکان، تنش حرارتی ایجادشده در مدت زمان بازگشت به جو محاسبه شده است. در بررسی اعتبارسنجی روش ارائه شده، ملاحظه گردید نتایج محاسبات با نتایج سایر مراجع تطابق خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها