حل معادله هدایت هذلولوی در جسم کروی همراه با شرط مرزی غیرخطی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

در مقاله حاضر معادله هدایت گرمای هذلولوی در یک جسم کروی که سطح خارجی آن تحت تأثیر منبع گرمایی لیزر تابع زمان و خنک­کاری جابه­جایی- تشعشعی ترکیبی قرار دارد، با استفاده از روش تبدیل لاپلاس حل شده است. برای به­کارگیری  این روش، شرط مرزی غیرخطی با کمک بسط سری تیلور خطی شده است. از روش تقریب مجموع ریمان نیز برای به­دست آوردن معکوس تبدیل لاپلاس استفاده شده است. توزیع دما برای  مقادیر مختلف زمان‌ آسایش، مدت پالس، نسبت جابه­جایی- هدایت و نسبت تشعشع به هدایت مورد بررسی قرار گرفته و حل معادلات فوریه و هذلولوی با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج این روش با نتایج حل تحلیلی موجود با شرایط مرزی ساده­تر تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها